ประกาศกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station

เนื่องจากสภาพตลาด และปริมาณการจราจรในทำเลดังกล่าวมีการเติบโตขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ OR ได้วางกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station ดังนี้

คลิก! อ่านเพิ่มเติม

Energize Life Together

login

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

สมัคร

เสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน

เสนอ

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบ

“OR สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครผู้แทนจำหน่ายผ่านตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจ หรือนายหน้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และการสมัครเป็นผู้แทน
จำหน่าย OR ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ”