ประกาศกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station

ประกาศเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจาก OR

ดาวน์โหลด

ประกาศกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station

ประกาศเลขที่ 3/2565 ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจาก OR

ดาวน์โหลด

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

สมัคร

เสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน

เสนอ

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบ

“OR สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครผู้แทนจำหน่ายผ่านตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจ หรือนายหน้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และการสมัครเป็นผู้แทน
จำหน่าย OR ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ”