ประกาศกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station

ประกาศเลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจาก OR

ดาวน์โหลด

ประกาศกลยุทธ์การขยายเครือข่าย PTT Station

ประกาศเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะได้รับการพิจารณาจาก OR

ดาวน์โหลด

สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

สมัคร

เสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน

เสนอ

ตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบ

“OR สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาการสมัครผู้แทนจำหน่ายผ่านตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจ หรือนายหน้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และการสมัครเป็นผู้แทน
จำหน่าย OR ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ”