ตรวจสอบสถานะ

search
2019/

หมายเหตุ ตรวจสอบได้เฉพาะการสมัครในปี 2019 สำหรับผู้สมัครปี 2020 สามารถตรวจสอบได้ที่ใบสมัคร

ขั้นตอนการพิจารณา
รอยืนยันเอกสาร
รอผู้เสนอส่งเอกสารเพิ่มเติม
ตรวจสอบเอกสารแล้วอยู่ระหว่างพิจารณาพื้นที่(ประมาณ 90 วันทำการ)
แจ้งผลการพิจารณาแล้ว