สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการรับสมัคร

 1. ข้าพเจ้าผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาในหลักการการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้เสนอตกลงดังนี้
  1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
  2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ
  3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ OR มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ PTTStationNDD@pttor.com
  4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ https://pttstation.pttor.com/ แล้ว
  5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ
  6. ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า

 1. ขนาดพื้นที่
  ขนาด พื้นที่ ค่าก่อสร้าง
  ขนาดใหญ่ 5 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
  ขนาดกลาง 3 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
  ขนาดเล็ก 2 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท
  • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเมืองของต่างจังหวัดที่มีชุมชนหนาแน่น ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
  • พื้นที่ในเขตต่างจังหวัดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 50 เมตร
 2. ลักษณะที่ตั้ง
  • ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
  • ที่ดินควรตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้โดยสะดวก ปลอดภัย และไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
  • ที่ดินสามารถขออนุญาตหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสถานีบริการได้
  • ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ PTT STATION
 3. รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ
  กรณีที่ 1
  OR ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเอง
  กรณีที่ 2
  ผู้เสนอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และดำเนินการสถานีบริการเอง
 4. ขนาดสถานีบริการ
  (1) ขนาดใหญ่
  - อยู่บนถนนสายหลัก เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด
  - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการมากกว่า 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อื่นๆ
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 80 เมตร
  (2) ขนาดกลาง
  - อยู่บนถนนรองเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ
  - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 60 เมตร
  (3) ขนาดเล็ก
  - เป็นสถานีบริการที่ให้บริการภายในชุมชน
  - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 50 เมตร
  OR สงวนสิทธิ์การพิจารณาความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างที่ดิน รวมถึงการจัดวางธุรกิจต่างๆภายในสถานีบริการ
 5. การลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ (ประมาณการค่าก่อสร้างรวมอาคารร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟแล้ว โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถม บดอัด และอุปกรณ์อื่นๆภายในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ)
 6. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของ OR
  • ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่เป็นของ OR และพันธมิตรทางธุรกิจของ OR
  • OR ออกแบบร่างสถานีบริการ และธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ (Layout Plan) ให้กับผู้แทนจำหน่าย
  • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ
  • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
  • มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
  • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
  • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ OR ข่าวสารธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ พร้อมระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย
 7. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของผู้เสนอ
  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
  • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
  • สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน), ที่ดินราชพัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station” (กรณี ภบท.5, ส.ป.ก. ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน / กรณีที่ดินราชพัสดุต้องมีแบบฟอร์มขอเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์)
  • กรณีไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station”
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเดินสะพัดย้อนหลัง 6 เดือน
  • ภาพถ่ายพื้นที่
  • เอกสารอื่นๆ
  OR ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่สมบูรณ์
 8. เงื่อนไขอื่นๆ
  • ผู้เสนอรับทราบว่าสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย OR นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก OR เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผู้เสนอประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นภายหลังเพื่อดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน (ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท) ผู้เสนอจะต้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการเป็นผู้แทนจำหน่าย OR เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก OR เป็นลายลักษณ์อักษร
  • OR จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยอดขายธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 90 วันทำการ นับตั้งแต่ OR ได้รับเอกสารใบสมัครของท่านครบถ้วนสมบูรณ์
  • กรณีเสนอให้เช่าที่ดิน OR ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเงื่อนไขการเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี
  • OR ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 7
 9. ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณา
  (1) กรอกข้อมูลคำขอเสนอที่ดินจัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน / คำขอเสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน ตามรายละเอียดใบสมัครในหน้าถัดไป พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 13.
  (2) เมื่อส่งคำขอแล้ว ระบบจะ Email แจ้งการส่งคำขอเสนอที่ดินอัตโนมัติทันทีตามที่อยู่ Email ที่ผู้เสนอระบุใบสมัคร
  (3) Admin ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้เสนอส่งเอกสารอีกครั้งทาง Email โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง PTTStationNDD.pttor.com
  (4) เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว กระบวนการพิจารณาจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทำการ (เฉพาะกรณีสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น) ซึ่งพิจารณาโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  (5) ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทาง Email (กรณีเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อให้ OR ดำเนินการเองจะมีการจัดทำเงื่อนไขเพื่อใช้เจรจาต่อไป ซึ่งทีมงานจะติดต่อในภายหลัง)
  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง PTTStationNDD@pttor.com
 1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่ PTTStationNDD@pttor.com เพื่อทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 2. การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 3. การพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในอำนาจของคณะกรรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของ OR และผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด