ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอที่ดิน

  ข้าพเจ้าผู้เสนอพื้นที่ให้ PTTOR ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง บริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station โดยผู้เสนอตกลงดังนี้
  1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
  2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ
  3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ PTTOR มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือ ผู้เสนอพื้นที่ให้ PTTOR ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PTT Station โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกได้ที่ PTTStationNDD@pttor.com
  4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.PTTStaion.PTTOR.com แล้ว
  5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ
  6. ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า

 1. ขนาดพื้นที่
 2. • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเมืองของต่างจังหวัดที่มีชุมชนหนาแน่น ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
  • พื้นที่ในเขตต่างจังหวัดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 3. ลักษณะที่ตั้ง
 4. • ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
  • ที่ดินควรตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้โดยสะดวก ปลอดภัย และไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
  • ที่ดินสามารถขออนุญาตหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสถานีบริการได้
  • ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ PTT STATION
 5. รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ
 6. กรณีที่ 1
  PTTOR ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเอง
  กรณีที่ 2
  ผู้เสนอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และดำเนินการสถานีบริการเอง
 7. ขนาดสถานีบริการ
 8. (1) ขนาดใหญ่
  - อยู่บนถนนสายหลัก เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด
  - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการมากกว่า 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อื่นๆ
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 80 เมตร
  (2) ขนาดกลาง
  - อยู่บนถนนรองเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ
  - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 60 เมตร
  (3) ขนาดเล็ก
  - เป็นสถานีบริการที่ให้บริการภายในชุมชน
  - ควรมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 40 เมตร
 9. การลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ (ไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถมและบดอัด)
 10. ขนาด พื้นที่ ค่าก่อสร้าง
  ขนาดใหญ่ 5 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
  ขนาดกลาง 3 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
  ขนาดเล็ก 2 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท
 11. เงื่อนไขการเสนอขายหรือให้เช่า
 12. • ผู้เสนอยินดีรับภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนเช่า/ขาย แต่เพียงผู้เดียว
  • ผู้เสนอจะดำเนินการรังวัดที่ดินอย่างเป็นทางการก่อนจดทะเบียนการเช่า/ซื้อ
  • ผู้เสนอยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของ PTTOR
  • ผู้เสนอขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ PTTOR ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจากบุคคลภายนอกและสถาบันที่ข้าพเจ้าอ้างอิงข้างต้นได้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนตามระเบียบ และข้อบังคับของ PTTOR ที่กำหนดใช้ และที่จะได้กำหนดขึ้นในอนาคต
  • ผู้เสนอรับรองว่าไม่เคยถูก PTTOR บอกเลิกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต และไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ PTTORเว้นแต่ข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
  • ผู้เสนอรับทราบว่าผลการพิจารณาของ PTTOR ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 13. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 14. • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
  • สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน(ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้น) สำเนาสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย/เช่า และเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณี ภบท.5 ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
  • แผนที่แสดงที่ตั้งบน Google map
  • ภาพถ่ายพื้นที่
  • การกันเขตรูปที่ดิน
 15. ขั้นตอนการพิจารณาของ PTTOR
 16. • PTTOR จะพิจารณาการเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินในการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง PTT Station โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยอดขายธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 90 วันทำการ นับตั้งแต่ PTTOR ได้รับเอกสารใบสมัครของท่านครบถ้วนสมบูรณ์
  • PTTOR ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 1. การเสนอที่ดินไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 2. การพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในอำนาจของคณะกรรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของ PTTOR และผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด